משרדי רואי חשבון בינוניים

מתלבטים כיצד לבחור משרד רואי חשבון? דעו שלגודל המשרד יש השפעה על אופי ועל טיב השירותים אותם המשרד מעניק!

משרדי רואי חשבון קטנים או משרדי רואי חשבון בינוניים

משרדי רואי חשבון קטנים או משרדי רואי חשבון בינוניים לרוב מתמחים במתן שירותים לתחום עיסוק מסוים כגון עסקי נדל"ן או עסקי אדריכלות. אולם, יתרונם הגדול של משרדי רואי חשבון בינוניים או קטנים נעוץ ביחס האישי ובהתעמקות האישית בכל לקוח ולקוח.

משרדי רואי חשבון גדולים

משרדי רואי חשבון גדולים לרוב מעניקים שירותים נרחבים ומעסיקים מספר גדול של רואי חשבון שונים, המתמחים כל אחד בתחומו הוא.

תפקידיו של רואה החשבון

רואה חשבון מקצועי ומומחה עשוי לתרום רבת למידת הצלחתו של בית עסק מסוים. רואה החשבון הוא האחראי על ניהול מגוון הפעילויות הפיננסיות של בית העסק, לרבות הגשת דוחות, רישום בספרי החשבונות, הצגת תמונת המצב הפיננסית של העסק ועוד.

רואה החשבון בישראל

תחומי עיסוקו של רואה החשבון במדינת ישראל מוסדרים על פי חוק רואי החשבון התשט"ו  .1955 –על מנת לעסוק במקצוע ראיית החשבון יש צורך ללמוד את רזי המקצוע במוסד לימודים מוכר, לבצע התמחות במשרד רואי חשבון מוכר במשך שנתיים ולעמוד בהצלחה בבחינות מועצת רואי החשבון בישראל.

דוחות עיקריים אותם עורך רואה החשבון

•  דוח מצב כספי – במסגרת דוח זה, מדווח רואה החשבון המקצועי אודות מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית מסוימת. המדובר בדיווח מלא אודות נכסי העסק, התחייבויות העסק וההון העצמי של העסק.

•  דוח רווח והפסד – במסגרת דוח זה, מפרט רואה החשבון המקצועי את הרווחים וההפסדים של בית העסק במהלך תקופה חשבונאית מסוימת.

•  דוח שינויים בהון העצמי – דוח זה מפרט אודות השינויים שחלו בהון העצמי של בית עסק מסוים, במהלך תקופה חשבונאית מסוימת כגון רבעון או שנה.

•  דוח שנתי – הינו דו"ח המכיל נתונים על שנה מלאה. במסגרת דוח זה, מאגד רואה החשבון את כל הדוחות האמורים לעיל, מאזן, דו"ח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון  ועוד. בנוסף יצורף לדו"ח  דוח נוסף לצרכי מס הכנסה, כנדרש אחת לשנה לפי חוק.

רו"ח יקותיאל רמר

רו"ח רמר משמש כרואה חשבון מנוסה ומקצועי כבר למעלה מעשרים שנה. בין תחומי עיסוקיו העיקריים של רו"ח רמר ניתן למנות: מיסוי בישראל, מיסוי ודוחות, חשבונאות ניהולית, הבראת בתי עסק ועוד.